General terms and conditions

Read all about the general terms and conditions of Home of Yarns here.

NL

Dit document bevat de algemene voorwaarden van Home of Yarns in zowel het Nederlands als Engels. De Engelse versie is een vertaling van de Nederlandse. In geval van een conflict betreffende de inhoud of intentie van deze algemene voorwaarden, geldt de Nederlandse versie als bindend.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Consument: Natuurlijke of rechtspersoon die aan Home of Yarns opdracht geeft om digitale inhoud te leveren.
1.2 Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Home of Yarns en de consument gesloten, die strekt tot de levering van digitale inhoud door Home of Yarns.
1.4 Aanbod: Een schriftelijke omschrijving van de aangeboden digitale inhoud met vermelding van de kosten en voorwaarden.
1.5 Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om af te zien van de overeenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van Home of Yarns
Athena van den Dool MSc
info@homeofyarns.com
Rotterdam, Nederland

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Home of Yarns en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Home of Yarns en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
3.3 Wanneer blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is of zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
3.4 Wanneer Home of Yarns niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Home of Yarns het recht verliest om in andere gevallen wel strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en de prijs. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Home of Yarns niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand om het moment dat de consument akkoord gaat met het aanbod van Home of Yarns en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Home of Yarns onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Home of Yarns is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Home of Yarns passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Home of Yarns voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Home of Yarns daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht niet van toepassing
6.1 Wegens de aard van de digitale downloads, is het herroepingsrecht, met uitzondering van het genoemde onder artikel 5.2, niet van toepassing op de digitale patronen van Home of Yarns. Na de betaling is de overeenkomst definitief en kan deze niet door één van beide partijen worden ontbonden.

Artikel 7 – Levering
7.1 Digitale inhoud zal beschikbaar komen op te downloaden wanneer de betaling door Home of Yarns is ontvangen. De consument zal dan een e-mail ontvangen met daarin een link naar de download. Wanneer een consument kiest om te betalen via bankoverschrijving, kan het enige tijd duren voordat de betaling is ontvangen en bevestigd door Home of Yarns en kan het dus ook enige tijd duren totdat de digitale inhoud beschikbaar komt. Home of Yarns streeft ernaar de digitale inhoud zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling aan de consument beschikbaar te maken, doch uiterlijk binnen 30 dagen.
7.2 De digitale inhoud van Home of Yarns is uitsluitend voor eigen gebruik door de consument. De patronen of delen daarvan mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Home of Yarns.
7.3 Om te voorkomen dat de digitale inhoud zich op niet bedoelde en toegestane manier verspreidt, is de link naar de digitale inhoud beveiligd en kan de inhoud maximaal 5 keer door de consument worden gedownload.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Alle patronen worden met grote zorg ontworpen en geschreven. Wanneer het patroon toch een fout bevat, zal Home of Yarns deze zo snel mogelijk rechtzetten. Indien het een fout bevat waardoor de consument het patroon niet kan maken, zal Home of Yarns de consument hulp bieden en zo spoedig mogelijk een verbeterde versie van het patroon aan de consument ter beschikking stellen.
8.2 De afbeeldingen die bij het aanbod van Home of Yarns getoond worden, zijn daadwerkelijk gemaakt volgens de aanwijzingen in de patronen. Wanneer een consument na het volgen van de instructies in het patroon tot een ander resultaat komt, is Home of Yarns hier niet voor aansprakelijk. Het is de aard van handwerk dat soms tot verschillen leidt. Wanneer een consument hulp nodig heeft bij het volgen of uitvoeren van de instructies in de patronen van Home of Yarns, kan deze vragen stellen via het contactformulier en zal Home of Yarns de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Artikel 9 – Klachtenregeling
9.1 Consumenten kunnen klachten kenbaar maken via het contactformulier op de website.
9.2 Home of Yarns zal de klachten binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Home of Yarns binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie voor de termijn waarin de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Geschillen
10.1 Op overeenkomsten tussen Home of Yarns en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft.
10.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

EN

This document contains the General Terms and Conditions of Home of Yarns in both Dutch and English. The English version is a translation of the Dutch version. In the event of a dispute regarding the content or intent of these General Terms and Conditions, the Dutch version shall be binding.

General Terms and Conditions

Article 1 – Definitions
1.1 Consumer: Any natural person or legal entity who orders digital content from Home of Yarns.
1.2 Digital content: All content that is produced and delivered digitally.
1.3 Contract: The agreement between the consumer and Home of Yarns, that extends to the delivery of digital content by Home of Yarns.
1.4 Offer: A written description of the offered digital content with the price and conditions mentioned.
1.5 Right of withdrawal: The possibility for the consumer to opt out of the contract.

Article 2 – Identity of Home of Yarns
Athena van den Dool MSc
info@homeofyarns.com
Rotterdam, The Netherlands

Article 3 – Scope of application
3.1 These Terms and Conditions apply to every offer of Home of Yarns and any distance agreement or order between Home of Yarns and the consumer.
3.2 Before the distance agreement is concluded, the text of these Terms and Conditions will be made available to the consumer.
3.3 When one or more provisions of these conditions are void or destroyed in whole or in part, the remainder of these Terms and Conditions will still be applicable.
3.4 If Home of Yarns does not always demand strict adherence of these Terms and Conditions, it does not imply that these Terms and Conditions no longer apply nor that Home of Yarns loses the right to demand strict adherence of these Terms and Conditions in other cases.

Article 4 – The offer
4.1 If an offer is subject to a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly mentioned.
4.2 The offer contains a complete and accurate description of the products offered and the price. The description is sufficiently detailed to make a proper assessment of the offer by the consumer possible. Apparent mistakes or errors in the offer do not bind Home of Yarns.
4.3 Every offer will contain such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are involved in accepting the offer.

Article 5 – Conclusion of Agreement/Contract
5.1 The agreement is concluded at the time the consumer accepts the offer of Home of Yarns and complies with the corresponding conditions.
5.2 If the consumer has accepted the offer electronically, Home of Yarns confirms receipt of the order without delay by electronic means. As long as the order is not confirmed by Home of Yarns, the consumer may rescind or cancel the agreement.
5.3 If the contract is concluded electronically, Home of Yarns shall take appropriate measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure Web environment. If the consumer can pay electronically, Home of Yarns will take appropriate security measures.

Article 6 – Exclusion of Right of withdrawal
6.1 Given the nature of digital downloads, the right of withdrawal is, with the exception of what is mentioned under 5.2, not applicable on the Home of Yarn patterns.

Article 7 – Delivery
7.1 The digital content will be available for download once the payment is received by Home of Yarns. The consumer will receive an e-mail containing a link to the download(s). In case the consumer chooses to pay through direct bank transfer, it might take some time before payment is received and confirmed by Home of Yarns and it might therefore also take some time untill the digital content will be available. Home of Yarns strives to make the digital content available to the consumer as soon as possible once the payment has been received, but at least within 30 days after receiving the payment.
7.2 The digital content of Home of Yarns is for the consumers own use only. The patterns or parts thereof may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means without prior written permission of Home of  Yarns.
7.3 To prevent the digital content to spread in an unintentional and prohibited way, the link to the digital content is secured and can be downloaded by the consumer to the utmost of 5 times.

Article 8 – Liability
8.1 All patterns are designed and written with great care. In case a pattern contains a mistake, Home of Yarns will set it right as soon as possible. In case the nature of the mistake is such that the consumer is not able to carry out the instructions, Home of Yarns will help the consumer and provide an improved version of the pattern to the consumer as soon as possible.
8.2 The images shown with the offer of Home of Yarn, are actually made following the instructions in the patterns. If a consumer achieves a different result following the pattern, Home of Yarns is not responsible. It is the nature of crafting that may lead to differences. When a consumer is in need of help following or carrying out a Home of Yarns pattern, the consumer can ask for help using the contact form and Home of Yarns will attempt to answer the questions as good as possbile.

Article 9 – Complaints procedure
9.1 Consumers can submit complaints to Home of Yarns using the contact form on the website.
9.2 Home of Yarns will answer within 14 days from the day of receipt of the complaint. If a complaint requires longer processing time, Home of Yarns will, within the period of 14 days, reply with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.

Article 10 – Disputes
10.1 To all agreements between Home of Yarns and the consumer, to which these Terms and Conditions apply, Dutch law shall apply exclusively, even if the consumer lives abroad.
10.2 All disputes will be settled by the qualified judge in district Rotterdam in the Netherlands.