Privacy

Read all about the privacy policy of Home of Yarns here.

NL

Dit document bevat de privacyverklaring van Home of Yarns in zowel het Nederlands als Engels. De Engelse versie is een vertaling van de Nederlandse. In geval van een conflict betreffende de inhoud of intentie van deze privacyverklaring, geldt de Nederlandse versie als bindend.

In deze privacyverklaring kunt u lezen wat voor gegevens Home of Yarns verzamelt en waarom, hoe deze gegevens worden beheerd, beveiligd en verwijderd.

Athena van den Dool, te bereiken via info@homeofyarns.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Grondslagen: waarom verzamelt Home of Yarns persoonlijke gegevens?
Home of Yarns gaat zorgvuldig om met de gegevens die je doorgeeft aan Home of Yarns. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt als je daar expliciet toestemming voor geeft, om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Door te vragen om persoonlijke gegevens, kan Home of Yarns een contactaanvraag netjes in behandeling nemen en de betaling afhandelen. Hiervoor heeft Home of Yarns  je naam, e-mailadres en factuuradres nodig.

Naast het verwerken van bovenstaande gegevens, die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en wetgeving, kan Home of Yarns toestemming vragen om persoonlijke gegevens te gebruiken met als doel feedback te ontvangen.

Soms zal Home of Yarns na een aankoop vragen om een review. Je bepaalt dan zelf of je een review wilt schrijven. Indien je een review schrijft, worden de gegevens hiervan opgeslagen in een bestand kan je review op de website worden geplaatst. Ook wordt bovengenoemd bestand gebruikt om de mening van klanten over Home of Yarns te analyseren en de dienstverlening te verbeteren. Mocht je je toestemming voor het delen van je persoonlijke gegevens in een review later willen terugtrekken, dan kan dat.

Informatiebeveiliging: zijn je gegevens goed beschermd?
Op het moment dat je een formulier op de website invult, wordt de inhoud van het formulier naar Home of Yarns gemaild. De gegevens komen daardoor op een server te staan. Zowel de website van Home of Yarns als de server worden beschermd door een beveiligde SSL verbinding, waardoor de gegevens veilig en versleuteld worden verstuurd en bewaard. Ook betalingen die op de website van Home of Yarns worden uitgevoerd vinden plaats in deze beveiligde omgeving. Home of Yarns maakt regelmatig back-ups om de beschikbaarheid van en toegang tot de persoonsgegevens tijdig te kunnen herstellen.

Bewaartermijn: worden uw gegevens ook een keer gewist?
De gegevens die verzameld worden, zullen verwijderd worden zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, tenzij Home of Yarns een wettelijke verplichting heeft om deze gegevens langer te bewaren. Bij een contactaanvraag worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Bij een opdracht en facturering worden uw gegevens 7 jaar bewaard, omdat deze verplichting is opgelegd door de Belastingdienst.

Je recht om van gedachten te veranderen.

Je hebt altijd recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van persoonlijke gegevens en ook recht op intrekking van eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonlijke gegevens.

Waardevolle gegevens
Persoonlijke gegevens zijn veel waard, voor jou, voor Home of Yarns en tegenwoordig met name ook voor andere mensen die er helemaal niets mee te maken hebben. Voor alle persoonlijke gegevens die je deelt met Home of Yarns geldt dat deze niet zullen worden weggegeven of doorverkocht aan derden, ook niet in de toekomst.

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Home of Yarns. Als je bezwaar maakt, zal Home of Yarns onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Home of Yarns behoudt het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.

EN

This document contains the privacy policy of Home of Yarns in both Dutch and English. The English version is a translation of the Dutch version. In the event of a dispute regarding the content or intent of this privacy policy, the Dutch version shall be binding.

In this privacy policy you can read about what data Home of Yarns collects and why, how these data are managed, secured and deleted.

Athena van den Dool, reachable via info@homeofyarns.com, is responsible for managing personal data as described in this privacy policy.

Privacy Policy

Foundations: why does Home of Yarns collect personal data?
Home of Yarns is very careful dealing with the data you provide to Home of Yarns. Your personal data are only used with your explicit permission, to be able to carry out the agreement and to meet legal requirements.

By asking personal data, Home of Yarns is able to properly take care of a contact request and handle the payments. For this, Home of Yarns needs your name, e-mailaddress and invoice address.

Besides processing the data mentioned above, that are strictly necessary for the service and legislation, Home of Yarns can ask for your persmission to use personal data in order to receive feedback.

Sometimes, Home of Yarns will ask for a review after your purchase. You decide for yourself if you want to write a review. If you write a review, the correspondig data are stored in a file and your review can be visible on the website. Also, the above mentioned file will be used to analyse the opinion that customers have of Home of Yarns and improve the service. If you later would like to withdraw your permission for sharing personal data in a review, you can.

Information security: are your data well protected?
When you fill in a form on the website, the content of the form is e-mailed to Home of Yarns. The data will be stored on a server. Both the website of Home of Yarns as the server are protected by a secured SSL connection, which means the data are sent and stored savely and encrypted.

Payments that are carried out on the website of Home of Yarns also take place in this secured environment. Home of Yarns makes back-ups regularly to ensure timely recovery of availability and acces to personal data.

Storage period: will your data be deleted at some point?

The collected data will be deleted as soon as they are no longer necessary for the purpose they were collected for, unless Home of Yarns is legally obliged to store data longer.

For a contact request, data are stored for a maximum of 1 year. For agreements and billing, data are stored for 7 years, as this is imposed by the Dutch tax authorities.

Your right to change your mind.
You always have the right to inspect, correct, supplement or delete personal data and also to withdraw your earlier given permission for certain processing of your personal data.

Valuable data
Personal data are valuable, for you, for Home of Yarns and nowadays in particular for other people that have nothing to do with it. All personal data that you share with Home of Yarns will not be given away ore sold to third parties, not now and not in the future.

Right to object

You have the right to object to the processing of personal data by or commissioned by Home of Yarns. If  you object, Home of Yarns will cease processing your personal data immediately awaiting the outcome of your objection.

Changes of the privacy policy
Home of Yarns retains the right tot change the privacy policy. On this page you will always find the most recent version.